Det første år med mitsvendborg.dk (4.del)

3. september 2008

Lyst
Debat, skitser, illustrationer og analyser om udvidelsen af lystbådehavnen
Download her

Denne uges tilbageblik på året der gik med mitsvendborg.dk sætter fokus på debatten om udvidelsen af den runde lystbådehavn. Sagen er i skrivende stund under behandlig i Kultur- og Planlægningsudvalget, som skal igennem ikke mindre end 67 indsendte indsigelser til det fremlagte projekt, inden afgørelsen om den endelige lokalplan for området træffes.

Som i debatten om Silvangrunden kom mitsvendborg hurtigt til at spille en væsentlig rolle i hele diskussionen om det fremlagte Lokalplanforslag nr.513 og forslag til kommuneplantillæg nr.5.12
Som grundelement i de temaer mitsvendborg tager op til åben debat, er det bloggens hensigt, og primære opgave, fra starten at give læserne muligheden for, at få en grundig baggrundsviden og vinkel på de emner, som efterfølgende kan debatteres og følges op.
mitsvendborg opsøgte derfor indledningsvis det Rådgivende Ingeniørfirma M.S.Rosbæk Aps. som har stået for udarbejdelsen af planskitserne til udvidelsen af lystbådehavnen, og har været involveret i projektet siden de første streger og beregninger blev foretaget tilbage i 1978.

Projektforslaget.

Den 27.maj 2008 vedtog Svendborg Byråd, at sende et forslag om udvidelse af den runde lystbådehavn i høring. Projektet omhandler en udvidelse Vest for den eksisterende runde lystbådehavn med ca. 100 ekstra bådepladser, således at det der vil blive godt 400 bådepladser i alt. Endvidere ønskes en forbedring af faciliteter for sejlere med tilknytning til de eksisterende sejlsportsklubhuse med nye toilet- og badefaciliteter. Der forventes etableret en jolleø syd for Otte Rudsvej ved opfyldning med plads til ca. 70 joller på land. Lokalplanforslaget ligger yderligere op til en forbedring af parkeringsforholdene i området, med en udvidelse med ca. 155 parkeringspladser. Disse parkeringspladser etableres dels i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads ved Færgevej, og dels i arealet mellem Otte Rudsvej og den nyetablerede jolleø.
Forslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, derfor er lokalplanforslaget ledsaget af et kommuneplantillæg.

Eksisterende forhold med kiosk og toiletbygning i den østlige del af området

Fremtidige forhold med nye toilet- og badefaciliteter samt nye klublokaler.
Fotoillustration fra lokalplanforslag


Et historisk tilbageblik.
Den eksisterende runde lystbådehavn blev bygget i 1935 og de første skitser hertil blev udarbejdet af daværende stadsingeniør Nygaard. Udgiften hertil løb op i kr. 135.000 hvilket delte byrådet i to lejre. Udgiftsniveauet skulle nedbringes. Der var oprindeligt udarbejdet to projekter, hvoraf det ene gik ud på en fuldt udbygget havn med plads til 93 både, mens det andet – også fuldt udbygget – kun ville give plads til 80 både. Bekostningen var anslået til henholdsvis kr. 150.000,- og kr. 135.000,- Havnens kassebeholdning var på daværende på kr. 200.000,-
Projektet blev vedtaget ved en 2. behandling i byrådet og den samlede udgift blev på kr. 110.000,- Svendborg havde fået sin lystbådehavn.
Op gennem årene blev behovet for flere bådepladser stadig stigende. Op gennem 80èrne og 90èrne blev der derfor søgt forskellige muligheder for udvidelse af kapaciteten for lystbåde i nærheden af Svendborg. Både nye etableringsmuligheder samt udvidelser af eksisterende lystbådehavne blev undersøgt. I 2003 vedtog byrådet at arbejde videre med en udvidelsesform i forbindelse med den runde lystbådehavn. Et høringsforslag om en udvidelse mod Øst ved den lille badestrand mellem lystbådehavnen og Svendborg Kajakklub, mødte kraftig modstand. Som følge heraf besluttede byrådet at koncentrere udbygningen i vestgående retning, og dermed ikke at berøre den lille strand.
Svendborg Kommune er det kystrigeste område i Danmark, og fiskeri og skibsfart har gennem århundrede været en vigtig del af egnens erhverv og kultur. En undersøgelse af Danmarks kystkulturmiljøer foretaget tilbage i 2000-2001 af Fyns Amt og fynske museer, udpegede kystkulturmiljøet omkring Svendborg som et område som kræver særlig hensynstagen i forhold til etablering af anlæg i området. Den runde lystbådehavn med dens karakteristiske runde form, blev i Regionplan 2005 fremhævet som værende bevaringsværdig.

Den lille strand-oase i østlig retning ved lystbådehavnen er besluttet af byrådet ikke indgår i udvidelsesplanerne for lystbådehavnen.

Det miljømæssige perspektiv.

Med det nye lokalplanforslag er der vedhæftet en Miljøvurdering udarbejdet af Cowi a/s og er udført i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Dette er gjort ud fra fire væsentlige problemstillinger: 1) Miljømæssige konsekvenser af ændrede strømningsforhold i Svendborgsund. 2) Påvirkning af havnens kulturhistoriske kvaliteter. 3) Mulige effekter på arkæologiske fund i og nær anlægsområdet. 4) Mulige påvirkninger fra miljøfremmede stoffer i sedimenter.
Mange udtrykte bekymring over om en udvidelse af lystbådehavnen kunne medvirke til ændringer i strømningsforholdene i Svendborgsund. På baggrund heraf, fik man foretaget en række analyser af disse stømningsforhold af Dansk Hydraulisk Institut. Kystinspektoratet har efterfølgende vurderet, at en udvidelse af lystbådehavnen ikke vil medføre en så væsentlig påvirkning af miljøet, at dette skulle tilvejebringe en udarbejdelse af en vvm redegørelse
Også kystkulturmiljøet beskrives i miljøvurderingen som en faktor som kræver særlig opmærksomhed. Svendborg Lystbådehavn er i Regionplan 2005 udpeget som bevaringsværdigt kystkulturmiljø, og et område som bevidner i særlig grad om en del af  kulturhistorien, der har at gøre med med fortidens kystkultur indenfor de sidste 1000 år. I følge regionplanen, skal der ved fornyet planlægning tillægges de kulturhistoriske interesser høj prioritet.

Protesterne.

Udvidelsen af lystbådehavnen og påvirkningen af kystkulturmiljøet blev et af de helt store debatemner her på mitsvendborg og i de øvrige medier. Mange beboere i de kystnære villakvarterer til lystbådehavnen, frygtede at udvidelsen ville ødelægge de omkringliggende grønne miljøer og atmosfærer i området. 1.Viceborgmester Jørgen Lundsgård (C) som selv bor i området, var bange for at en udvidelse kunne skabe kraftige fald i ejendomspriserne i området. Så bange at han truede Svendborg Kommune med et sagsanlæg om kompensation for et eventuelt ejendomsprisfald.
Også Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn meldte i en indsigelse til lokalplanforslaget ud, at foreningen var i mod den kraftige udvidelse af lystbådehavnen, med hovedargumentet om faren for at ødelægge kystkulturmiljøet, med henvisning til bevaringsvurderingen i Regionplan 2005. Endvidere påpegede foreningen de miljømæssige konsekvenser ved en større stigning af biltrafikken i området. I følge miljøvurderingen vil udvidelsen af lystbådehavnen, med etablering af ca. 155 ekstra parkeringspladser, give en trafikal stigning på 33% hvilket svarer til omkring 600 biler mere i døgnet på indfaldsvejene til lystbådehavnen.
Men ikke alle stillede sig kritisk overfor en udvidelse af lystbådehavnen. I en udtalelse fra Erhvervsforum Svendborg skrev formand Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, at en udvidelse af lystbådehavnen måtte betegnes som en nødvendighed, for at sikre Svendborgs fremtidige rolle som bosætningskommune. Erhvervsforum Svendborg, som er en erhvervspolitisk forening for alle virksomheder i Svendborg, betragter i udtalelsen havnepladser til lystbåde som et væsentligt aktiv i forhold til hvorhen på Fyn folk  vælger at bosætte sig, eller etablere virksomhed. Foreningen tilkendegav i udtalelsen sin fulde støtte til forslaget, og anbefalede at en hurtig gennemførelse.
I alt modtog Kultur- og Planlægning 67 indsigelser til Lokalplanen. Sagerne behandles i skrivende stund stadig.
Senest har Planchef i Svendborg Kommune Jan Carlsson meddelt, at grundet de mange protester i forhold til at få foretaget grundigere miljøanalyser, i form af en vvm analyse, vil man nu overveje at foretage en vvm-screening, som forarbejdet til en egentlig vvm redegørelse. Det er nu op til politikerne om en sådan alligevel skal udarbejdes.


Fotoillustration fra miljøvurdering viser lystbådehavnen før og efter en udvidelse.

Debatten om udvidelsen af lystbådehavnen er langt fra afsluttet. mitsvendborg følger sagen, og modtager naturligvis stadig kommentarer som vedrører sagen.Læs i næste uge om www.svendborgbloggen.dk et samarbejde mellem Svendborg Kommune og mitsvendborg.dk, med blogs som kommunikationsværktøj i borgerdialogen. Læs om politikerbloggen som mitsvendborg oprettede i 2008 for samtlige byrådspolitikere.


Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php