Detailhandelsanalyse giver Svendborg udfordringer.

3. november 2008


Svendborgs detail- og dagligvarehandel omsætter for godt 2,8 mia. om året.
Et overskud på handelsbalancen i forholdet mellem indbyggernes forbrug
og omsætningen i detailhandlen.
(Foto fra Detailhandelsanalysen)

Download Detailhandelsanalyse for Svendborg Kommune 2008

Se flere analyser med relevans for den fysiske byplanlægning


Hvordan er forholdet mellem detailhandlen i de større byer på Fyn, og hvilke behov er der for nye arealer til butiksformål? Dette forsøges der at skabe klarhed over med en af Cowi A/S nyligt udarbejdet detailhandelsanalyse for Svendborg Kommune. Analysen skal bruges som et værktøj i kommuneplanlægningen, og bidrage med lokal viden om detailhandlens forhold og behov.
Svendborg Kommune er med sine omkring 59.000 indbyggere den næststørste kommune på Fyn og udgør godt 12% af hele den samlede befolkning på Fyn.
Svendborg by betegnes i kraft af sin størrelse, som værende Sydfyns hovedcenter, og dermed omdrejningspunktet for handlen på Sydfyn. Herudover er kommunen præget af et spredt bymønster med en del småbyer, hvoraf hovedparten er byer med under 2000 indbyggere. Omkring 10.500 indbyggere, eller samlet set 18% af indbyggerne i Svendborg Kommune, er bosat i landdistrikterne, hvilket er et relativt højt tal statistisk set.
I analysen vurderes Svendborg by som værende i regional konkurrence med Odense inden for udvalgsvarehandlen. I den sydøstlige del af Odense forventes en massiv udvidelse af Rosengårdcentret på 5.000m² samt opførelse af et nyt 33.000m² stort IKEA som ikke alene bliver landets største, men også forventes at trække 1,5 millioner kunder til om året. Færdiggørelsen af motorvejen mellem Odense og Svendborg forventes yderligere at skærpe den regionale konkurrence i detailhandlen. I detailhandelsanalysen skønnes det, at motorvejen vil få størst indvirkning på udvalgsvarehandlen, hvor flere indbyggere i Svendborg vil tage turen til Odense og gøres deres handler i kraft af byens breddere og mere specialicerede detailhandel.Trods konkurrencen fra det 85.000m² store Rosengårdscenter
i Odense, tiltrækker Svendborg stadig handlende udenfor kommunen.

Pendlerne og motorvejen.

Også pendlerne spiller en rolle for detailhandlen i Svendborg. I følge en kilde fra Danmarks Statistik, er der i dag en markant større del som pendler ud af Svendborg i forhold til indpendlingen. Tal fra 2006 viser at der var 7497 som pendlede ud af byen mod blot 4498 som pendlede ind til Svendborg. Med etableringen af stadig flere dagligvarebutikker langs indfaldsvejene til Odense forbedres mulighederne væsentligt for forbrugerne for at foretage deres dagligvareindkøb til og fra arbejde. Motorvejen vil dog styrke den generelle udvikling i Svendborg, idet Svendborg findes attraktiv som bosætningskommune. Motorvejen kan således udgøre et vækstgrundlag for befolkningstilgangen til kommunen.

Omsætning på 2,8 mia.

Detailhandlen i Svendborg Kommune havde i 2007 en samlet omsætning på 2,8 mia. kr. Omkring 54% af denne omsætning kommer fra dagligvarehandlen, mens den øvrige omsætning er fordelt således: 13% på beklædning, 17% på boligudstyr og 16% på øvrige udvalgsvarer.
Fra 1998 og til i dag er detailhandelsomsætningen i Kommunen øget med hele 30% landsgennemsnittet for samme periode ligger på 35% og det samlede gennemsnit for Fyn på 34%
Svendborg kan dog brøste sig af et lille overskud på handelsbalancen i forholdet mellem indbyggernes forbrug og omsætningen i detailhandlen. Dækningsgraden, som er et udtryk for netop forholdene mellem forbrug og omsætning, er for Svendborgs vedkommende på 102. Hvis dækningsgraden for en kommune er under 100 betyder det, at butikkerne i kommunen omsætter for mindre end kommunens borgere handler for. Er dækningsgraden derimod over 100 betyder det, at butikkerne i kommunen tiltrækker handlende udefra. Omsætningen i Svendborg Kommune overstiger således svendborgensernes forventede forbrug. Handelsoverskuddet som er grundlagt i dagligvarehandlen i byen, har en samlet dækningsgrad på 104.
Årsagen til en højere omsætning end det forventede forbrug, kan bl.a. skyldes bidraget fra turismen, samt at en del indbyggere udenfor kommunen, f.eks. fra Langeland, lægger en del af deres dagligvareforbrug i Svendborg by.

Stigende befolkningstal.

Befolkningstallet i Svendborg er steget jævnt fra 57.800 indbyggere i 2001 til 58.700 indbyggere i 2007, altså en fremgang på gennemsnitligt 15o flere indbyggere om året. Men ifølge en befolkningsprognose foretaget af Danmarks Statistik, vil denne kurve fortsætte i tiden frem til 2020, hvor der forventes 1.800 flere tilflyttere til Svendborg. Der vil altså være udsigt til et befolkningsmæssigt grundlag for vækst i detailhandlen.

Arealbehovet.

Som grundlag for den fremtidige detailhandelsplanlægning omregnes den vurderede forbrugstilvækst i to scenarier som er opstillet i detailhandelsanalysen, for et fremtidigt arealbehov og konkurrenceforhold mellem Odense og Svendborg. De to scenarier angiver et spænd mellem et optimistisk og et mere pessimistisk opstillet scenarie i forhold til udviklingen i privatforbrug og handelsadfærdsmønstre.
mitsvendborg har opstillet de to scenarier ud fra detailhandelsanalysen.
Scenario 1:
Optimistisk fremsskrivning af privatforbruget.
Med en forventet vækst i privatforbruget svarende til en direkte fremskrivning af forbruget i perioden fra 2000-2007, vil Svendborg miste omsætning til Odense svarende til i 2014 5% på boligudstyr og 2,5% inden for beklædning. I 2020 vil tallene sige 7,5% på boligudstyr og 5% på beklædning.
Scenario 2:
Almindelig fremskrivning af privatforbruget.
Med en vækst i privatforbruget svarende til en halvering af forbrugets udvikling i perioden fra 2000-2007 forventes det at Svendborg vil miste omsætning til Odense svarende til i 2014 en nedgang på 7,5% på boligudstyr og 5% inden for beklædning. I 2020 vil der mistes 10% inden for boligudstyr og 7,5% inden for beklædning.
Disse tal taget i betragtning, beregnes i en model til et fremtidigt arealbehov ud fra en fremtidig sandsynlig arealudnyttelse (omsætning pr. m²) To scenarier er her opstillet:
Scenarie 1: Daglivarebutikker 35.000 kr./m²
Scenarie 2: Udvalgsvarebutikker 20.000 kr./m²
De strukturelle forandringer i detailhandlen vurderes til at hovedparten af behovet for større arealer vil være knyttet til Svendborg by, som den dominerende kraft for detailhandlen på Sydfyn. Den nye bydel Tankefuld er bl.a. taget med i betragtningerne om den fortsatte befolkningsvækst.


Der skal være mere supplement end konkurrence
mellem bymidtens forretningsliv og butikkerne på
indfaldsvejene til byen.
(Foto fra Detailhandelsanalysen samt fra Strategi Svendborg 2008)

Som følge af Planlovens nye detailhandelsbestemmelser sigtes der mod at fremme detailhandlen i bymidterne. På den baggrund vil udvidelsesmulighederne for Svendborg Storcenter være vanskelige, ud over den arealramme som fremgår af de regionplanretningslinier der var gældende fra 01.januar 2007 Området kan dog fortsat udvides med butikker som kræver særligt pladskrævende varer og møbelbutikker. Sidstnævnte skal der kunne redegøres for, at en placering i bymidten ikke er mulig.

Supplement fremfor konkurrence.

Med udgangspunkt Planlovens fremtidige regulering af detailhandlen, vil der være et godt grundlag for at styrke Svendborg bymidte. Bymidtens butikker og Svendborg Storcenter vil i langt højere grad kunne fungere som supplement til hinanden fremfor i direkte konkurrence. Dette fordi vareudbuddet i de to områder i stigende grad vil adskille sig fra hinanden. Der er altså grundlag for i langt højere grad, at skele til hvilket forretningsliv man ønsker i bymidten, og hvilke man ønsker at placere ved indfaldsvejene til Svendborg.


Detailhandelsanalysen for Svendborg Kommune 2008, eller butiks- og omsætningsvurderingen om man vil, er en del af en fælles analyse for detailhandlen på hele Fyn. Den er et væsentligt værktøj for planlægningen af fremtidens handelsliv i Svendborg, og er samtidig interesant i forhold til de igangværende politiske processer med placeringen af parkeringshuse omkring bymidten, med målet om at frigive plads til flere aktiviteter i byrummet.

Læs også:

Bilerne i byen
Download det nye projektforslag for udvidelsen af Svendborg Bycenter
Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Et svar til Detailhandelsanalyse giver Svendborg udfordringer.

 1. M.Frandsen
  3. november 2008 at 16:25

  Svendborg kan og skal ikke konkurrere med Odense. Det bliver vist også ret svært i forhold til denne analyse. I stedet bør vi vel have noget helt andet at tilbyde hernede. Feks. en inspirerende og aktiv bymidte med en masse aktiviteter årets 365 dage. Vi har langt bedre omgivelser at bygge en sådan bymidte op om i forhold til Odense. Vi har også nogle store pladser som Torvet, Centrumpladsen og hele Ramsherred, som vi spilder væk på parkeringspladser, og spm i stedet kunne udnyttes langt, langt bedre. Jeg tror ikke på det skræmmebillede, at disse pladser vil ligge øde hen, hvis parkeringspladserne bortfalder. Tværtimod tror jeg det vil åbne op for rigtig mange kreative ideer som folk gerne kommer langvejs fra for at opleve.
  Lad dem dog endelig udbygge det store uinspirerende Rosengårdscenter, det er vel ikke den form for handelsliv vi vil bygge på her i Svendborg.

  mvh.
  M.Frandsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php