Medhat Khattab (Y) lægger op til ny vindmølledebat

23. november 2008


Visualisering af vindmølleplaceringer på Tåsinge set fra den vestlige del af Vårø.
Afstanden til den nærmeste nye mølle er ca. 550 meter.
(Visualisering fra Lokalplan 511)

Liberal Alliances medlem af Svendborg Byråd Medhat Khattab ønsker at Svendborg Byråd på byrådsmødet tirsdag 25.november genoptager/genvurderer vedtagelse af lokalplan 511 og kommunens plantillæg nr.5.07 for et område til vindmøller på Tåsinge.
Dette vil formentlig skabe en del debat, da lokalplanen for området blev vedtaget på byrådsmødet 26.november 2007, og hvor kun Morten S. Petersen (V) og Jeppe Ottesen (V) stemte imod. Medhat Khattab (Y) undlod på daværende tidpunkt at stemme.

Medhat Khattab opfordrer på svendborgbloggen til gensidig dialog om emnet, for at byrådet dermed træffer de helt rigtige beslutninger.
Vindmølle placeringerne på Tåsinge har også været debatteret på Lars Erik Hornemanns blog og på Jørgen Lundsgårds blog sidstnævnte er dog i skrivende stund ikke gået med ind i debatten på bloggen.


Sagens fremstilling

Flertallet af Svendborgs Byråd vedtog på mødet den 26.11.07 den endelige lokalplan 511 samt det kommunale plantillæg nr. 5.07 for et område til vindmøller på Tåsinge. Sagen ønskes af Medhat Khattab genoptaget og revurderet i byrådssalen, da der er tilkommet flere fakta indenfor området, hvorfor det vurderes af Medhat Khattab, at det er rimeligt at tage sagen op på ny.

Medhat Khattab udtaler, at han er en varm fortaler for vedvarende energi – herunder vindenergi samt etablering af store vindmøller. Dog mener han at den rigtige placering bør være ude på havet.
Medhat Khattab henviser til en ny VE-lov (vind-energi lov) vedtaget i Folketinget den 5. november 2008, hvor der kan ydes erstatning til naboer til vindmøller. Disse erstatningssager kan være en belastning for både kommunen og medborgerne, såvel administrativt, tidskrævende og også økonomisk.
Da der har været -og er fortsat – en del indsigelser/protester imod etablering af vindmøller fra naboarealer, og nu med en alternativ placering til disse kæmpe vindmøller ude i havet, mener Medhat Khattab, at der bør ståes sammen om at ændre lokalplan nr. 511.
Medhat Khattab henviser endvidere til, at mange af landets kommuner har sagt nej til at opstille disse kæmpe store vindmøller på jorden, netop fordi de mener, at den rigtige placering er ude på havet. F.eks. Thisted, Vordingborg, Frederikssund, Varde m.fl. 


Medhat Khattab (Y) ønsker sagen
om vindmølleplaceringer på Tåsinge
genoptaget i byrådet.
Blog med Medhat KhattabVVM redegørelse
Der er udarbejdet en vvm redegørelse for vindmølleanlægget i medfør af planloven. I VVM-redegørelsen er der redegjort for indvirkningen på miljøet ved påvirkning af bl.a. nabobeboelser, natur, landskab og kulturarv samt for de jordbrugs- og vindenergimæssige interesser.
VVM-redegørelsen for anlægget er udformet, så den sammen med supplerende afsnit om miljøvurdering i det tilhørende forslag til regionplantillæg opfylder kravene til en miljøvurdering i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Resultatet af miljøvurderingen har været offentliggjort fra november 2006 til januar 2007 ved fremlæggelse af forslaget til regionplantillæg ’Opstilling af vindmøller ved Søby på Tåsinge’ samt den tilhørende redegørelse ’Vindmøller ved Søby på Tåsinge. Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)’.

Kommuneplantillæg
Svendborg Kommune har den 30. april 2007 endeligt vedtaget tillæg nr. 5.06 til Kommuneplan 2005-2013 for Svendborg Kommune. Rammebestemmelserne for området fastsætter, at der kan opstilles to vindmøller med en navhøjde på maksimalt 80 m og en rotordiameter på maksimalt 93 m. Møllerne skal være af samme type og størrelse, og i forbindelse med opstillingen af de nye møller, skal der foretages en sanering af en rækkeeksisterende møller. Møllernes totalhøjde må ikke overstige 126,5 m. Hver af de to møller skal have en installeret effekt på minimum 1,8 MW.
Kravene til møllernes dimensioner er fastsat for at sikre, at der opnås en vis harmoni mellem mølletårn og rotordiameter af hensyn til omgivelserne, og at der samtidig sker den bedst mulige udnyttelse af vindenergien i området.
Vindmøllernes placering skal overholde vindmøllecirkulærets krav om en afstand på 4 xvindmøllens totalhøjde til nærmeste beboelse samt de fastsatte støjgrænser for vindmøller.
Du kan deltage i debatten her på mitsvendborg eller direkte med politikerne på www.svendborgbloggen.dk
 
Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

4 svar til Medhat Khattab (Y) lægger op til ny vindmølledebat

 1. Jens peter Slæbæk
  23. november 2008 at 22:28

  Det er meget fint at Flemming Madsen udtaler til Fyens Stiftiende at Kæmpevindmøllerne ikke kan komme op i det sydfynske øhav.
  Nu er der det problem at Tåsinge er en del af det sydfynske øhav, så jeg er helt enig med dig i at der kan de ikke komme op.
  Det er jo også EU Habitatsområde og du har underskrevet en biodiversitetsaftale
  om gunstig bevaringsstatus, så det falder helt i tråd med dine udtalelser.
  Når Flagermusene er totalfredet og der er kommet undersøgelser der beviser at undertrykket fra møllevingerne springer deres lunger, så skal jeg da love for at det er en VVM redegørelse der vil noget.Svendborg Kommune er også underlagt landets love.

 2. Gitte Nielsen
  23. november 2008 at 22:30

  Det er rigtigt at møllerne skal holde støjgrænserne, men det mest betænkelige, er at de nye støjmålinger i sagen er på støjdæmpede møller, som kun lige kan overholde grænsen på 37-39dB, der er ingen sikkerhedsmargin på 2 dB, som man forlanger i andre kommuner.

  Og ydermere er der i de nye beregninger på møllerne taget forbehold for mange ting: jeg citerer ” beregningerne er vejledende og der tages forbehold for for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger” citat slut.

  Hvor mange borgere tror i der kan få en byggetilladelse på disse vilkår, med alle disse forbehold, det er der ingen der kan UDOVER vindmøllefirmaet Wind1.

  Når møllerne er opført og naboerne klager over støjen, vil kommunen forlange en ny støjmåling, citat ” hvis Kommunen finder det nødvendigt” citat slut. Jeg syntes at kommunen skulle forlange en bedre garanti for at møllerne kan overholde de lovbestemte krav.

 3. Erik Jensen
  24. november 2008 at 10:21

  Igen er de nødvendige oplysninger tilgængelige her på siden, inden en debat kan tage sin start. Ingen forside med sentationelle artikler, men rene objektive facts – tak for det.

  mvh.
  Erik Jensen

 4. Gitte Nielsen
  24. november 2008 at 14:49

  Det er rigtigt at møllerne ikke kan stå i det Sydfynske Øhav, men der er mulighed for at sætte dem et andet sted f.eks Sprogø, for selvom Wind1 har købt 11 skrotningsmøller på Tåsinge, behøver erstatningsmøllerne ikke at stå på Tåsinge, de kan stå et andet sted hvor de ikke generer andre.

  mvh
  Gitte Nielsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php