Borgermøde om udvidelsen af Svendborg Bycenter

7. maj 2009


Spørgsmålet om hvorvidt de to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26 skal nedrives til fordel for udvidelsen af Svendborg Bycenter, skabte debat på borgermødet i aftes.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Læs også disse relevante artikler på bloggen:
Udvidelse af Svendborg Bycenter sendt i høring
Detailhandelsanalyse giver Svendborg udfordringer
Ændring af Planloven kan ødelægge bymidtens butiksliv

Download: Lokalplan 527 – for Svendborg Bycenter og Tinghus

Svendborg Kommune afholdt i aftes borgermøde på Rådhuset i forbindelse med høringsfasen for lokalplan 527 – omhandlende en udvidelse af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg. Omkring 20 borgere var mødt op for at få en gennemgang af projektforslaget, heriblandt både politikere, embedsfolk, arkitekter og bygherre.
Kort opridset handler det om en udvidelse af det eksisterende bycenter på ialt 6.455 m² til et samlet bruttoetageareal på 14.645 m² mod et eksisterende bruttoetageareal på 8.190 m². Endvidere omhandler projektforslaget en udvidelse af Retten i Svendborg på 1.840 m², samt etablering af en helt ny kommunal tandplejeklinik. Parkeringskapaciteten i centret ændres fra 150 biler til 264 biler.


I lokalplanforslaget åbnes der for muligheden for en ny stor dagligvarebutik, samt større butikker på op til 2.000 m². På nuværende tidspunkt gives der kun tilladelse til butikker i op til 1.000 m² på nær H&M som er dispenseret til 2.000 m². mitsvendborg.dk har tidligere belyst at der har været stor politisk uenighed omkring netop dette, og om i hvilken retning bymidten skal udvikles. Jesper Kiel (Ø) understregede på borgermødet i aftes, at der er truffet politisk enighed om udvikling af bymidten i nordøstgående retning, og at en udvidelse af Svendborg Bycenter ikke understøtter denne beslutning. Heri var formand for Kultur- og Planlægning Morten S. Petersen (V) ikke overraskende uenig. -Svendborg Handelsstandsforening (Erhvervsforum Svendborg red.) har udtalt sig positivt om projektet, og har vurderet at udvidelsen af bycentret ikke vil skade det eksisterende handelsliv i bymidten. Sagde udvalgsformanden.

Butikscentrenes indflydelse på detailhandlen i bymidten
Mikkel Westfall fra Årstiderne Arkitekter, som i samarbejde med C&W Arkitekter og Svendborg Kommune har udarbejde projektforslaget, fortalte at der arbejdes med mange lignende bycenter projekter over det meste af Danmark, og at spørgsmålet om at disse ødelægger handlen i bymidterne ofte rejses. -Det er som oftest ikke tilfældet, så længe disse butikscentre er placeret i umiddelbar nærhed af bykernen, da der således vil være et naturligt flow af mennesker i og omkring bycentrene. Forklarede Mikel Westfall.

Regeringen og DF udsendte sidste år et forslag om at ændre planloven, så der lempes på de regler som hidtil har forhindret flere nye storcentre. Dette mødte stærk kritik fra blandt andet Håndværksrådet som mener at det vil skade handelslivet i specialforretningerne i byerne. I samme kritik påpegede Håndværksrådet at Regeringens Detailhandelsudvalg, som blev nedsat i september 2005 og fik til opgave at se på hvordan reglerne for butiksstørrelser og muligheden for etablering af butikker uden for bymidterne skal være i fremtiden – for godt 2 år siden analyserede planloven i dybden, og anbefalede at fastholde princippet om, at byudviklingen i højere grad skal ske i mindre butikker i bymidterne, og ikke i storcentre på åbne marker i udkanten af byerne.
Og det ser faktisk slet ikke så sort ud for detailhandlen i Svendborg. I følge en Detailhandelsanalyse (pdf) udarbejdet af Cowi for Svendborg Kommune i 2008 for at skabe klarhed og bidrage med lokal viden om detailhandlens forhold og behov, er der et overskud i handelsbalancen i forholdet mellem indbyggernes forbrug og omsætningen i detailhandlen i Svendborg. Eller med andre ord: butikkerne i Svendborg tiltrækker flere handlende udefra, og omsætter dermed for mere end hvad byens egne borgere handler for. Dog vil der ifølge samme analyse være et øget behov for flere kvadratmeter butiksareal i fremtiden. Helt præcist vil der i 2020 komme til at mangle 56.000 m² butiksareal.

Med udgangspunkt Planlovens fremtidige regulering af detailhandlen, vil der være et godt grundlag for at styrke Svendborg bymidte. Bymidtens butikker og Svendborg Storcenter vil i langt højere grad kunne fungere som supplement til hinanden fremfor i direkte konkurrence. Dette fordi vareudbuddet i de to områder i stigende grad vil adskille sig fra hinanden. Der er altså grundlag for i langt højere grad, at skele til hvilket forretningsliv man ønsker i bymidten, og hvilke man ønsker at placere ved indfaldsvejene til Svendborg.

Nedrivning af bevaringsværdige huse
I lokalplanforslaget ligger der et afsnit som omhandler nedrivning af to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26 i 2 etager fra slutningen af 1800-tallet. Husene er levn fra en oprindelig bygningsstruktur, hvor provinsbyernes velproportionerede forhold mellem gaderne og facaderne og proportionerne mellem pladserne og de omkringliggende bygninger, arkitektonisk var indpasset. Disse blev opløst i forbindelse med etableringen af det eksisterende bycenter, og de to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26 er eneste tilbageværende spor fra denne tid. Udviklingen af center- og retsfunktionerne i bymidten  nødvendiggør nedrivning af de to huse, der er opført i henholdsvis 1850 og 1880.

Klaus Tørresø fra Nannasvej udtrykte på borgermødet stor bekymring for den politiske kurs, som ifølge ham, desværre er blevet kendetegnende når der skal byudvikles i Svendborg. -Jeg kan ikke se logikken i at nedrive bevaringsværdige ejendomme for at opføre noget nyt. I stedet burde vi i Svendborg netop være mere bevidste omkring vores nærmiljøer, og den sjæl og harmoni de giver os. Man tager en meter her og en meter der, og til sidst har vi fået ødelagt store dele af vores kulturarv som følge af uovervejet byplanlægning. Sagde Klaus Tørresø, som ligeledes var bekymret for hvor stor en del af haveanlægget mellem det eksisterende bycenter og retsbygningen, som vil blive indraget i udvidelsen. -I haven står en flot gammel blodbøg, som uden tvivl vil blive klemt inde af et nyt massivt byggeri i området, og ikke længere komme til sin ret. Istedet burde man bevare de få åbne rum og grønne områder vi har tilbage i Svendborg. Udtalte Klaus Tørresø. Arkitekt Jan Bøtter fra C&W Arkitekter var ikke enig i Klaus Tørresøs betragtninger. -I lokalplanen er denne blodbøg netop sikret mod fældning, og det vil være meget begrænset hvor stor en del af haveanlægget som vil blive berørt af udvidelsen. Vi skal tænke på, at Svendborg har kæmpet for netop at bevare retsfunktionen i byen, og dette er i forudsætning af, at en udvidelse af Retten i Svendborg kan lade sig gøre. Forklarede Jan Bøtter. Haveanlægget vil som følge af udvidelsen blive reduceret med omkring 600 m².

Morten S. Petersen opfordrede afslutningsvis til at fremsende indsigelser mod eller ændringsforslag og kommentarer til lokalplanforslaget.
Disse skal være kommunen i hænde senest 31.05.09 og kan mailes til:
kulturogplan@svendborg.dk
Eller sendes til:
Svendborg kommune
Kultur og Planlægning
Ramsherred 5
5700 Svendborg
 

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php