By og Land- Sydfyn giver både ris og ros i høringssvar om Silvangrunden

28. maj 2009

 
Foreningen By og land- Sydfyn stiller sig kritisk i deres høringssvar til Lokalplan 517 om kommunens hyppige brug af kommuneplantillæg i forhold til forhøjelser af bebyggelsesprocenter. Lokalplanforslag 517 omhandler boligbebyggelse på Silvangrunden i bymidten.
Modellen på billedet er med enkelte ændringer det der ligger som udgangspunkt for høringen.

Download By og Land- Sydfyns høringssvar
Formand:

Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, 5762 Vester Skerninge. Telefon 62 24 48 98
Formanden@byogland-sydfyn.d
k

Høringssvar vedr. lokalplan nr. 517 og Kommunetillæg nr. 5.19 for bolig- og erhvervsområde ved Korsgade i Svendborg

Bebyggelsestæthed
Lokalplanforslaget er, som det ofte ses, ledsaget af et kommuneplantillæg, hvis enesteformål er at hæve bebyggelsesprocenten fra 75 til 110. Der er ikke fremført argumenter fornoget sådant, og By- og Land-Sydfyn gør indsigelse mod denne forøgelse, som opfattes somret omfattende.Den eneste tænkelige grund til at tilsidesætte den gældende kommuneplan på dette områdemå være et generelt ønske om at kunne bygge højere og tættere i Svendborg bymidte end dettidligere har været opfattet ønskeligt. By og Land-Sydfyn savner en generel debat om berettigelseni en sådan holdning, og mener ikke at de senere lokalplanforslag, således som det ses –mere som en regel end som en undtagelse, uden videre og uargumenteret kan øgebebyggelsestætheden ud over hvad der er kommuneplanmæssigt fastlagt.
I den gældende lokalplan for området, nr. 156, er bebyggelsesprocenten defineret for
område I: Valdemarsgade/Korsgade til 95, -for det centrale område II til 75, -og for områdeIII: Skattergade til 45. Det svarede til en samlet bebyggelsestæthed på 75.Eftersom der ikke er planlagt eller kan forventes ændringer for disse områder I og III, skalforøgelsen altså bæres udelukkende af område II, dvs den nye bebyggelse, som i sig selv altså skal bære en forøgelse på væsentlig mere end fra 75 til 110.

Bebyggelseshøjde
Kommuneplanen og den gældende lokalplan nr. 156 opererer med en max. bebyggelseshøjde på 2,5 etager, gældende for nybyggeriet. Det fremlagte lokalplanforslag opererermed bygningshøjder på op til 4 etager for en del af nybyggeriet, dog med visse arealmæssigebegrænsninger for den øverste etage.Der ses ikke at være argumenteret for denne forøgelse, og By og Land-Sydfyn gør indsigelse mod denne ændring i forudsætningerne.

Bevaring af bygninger og træer, §4
Kortbilag 2 viser bl.a. ’bevaringsværdige huse, som ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse’. Skattergade 14 ’Fru Olsens Stuer’ er ikke skraveret som sådan, -men burde være det. Selv om bygningen måske ikke i sig selv omfattes af begrebet ’bevaringsværdig’, bør dens placering i Skattergade, hvor bygningen indgår i den historiske helhed på udmærket måde i denne nogenlunde velbevarede gade, sikres. Det angives at de på kortbilag 4 eksisterende træer ikke må fjernes, og der henvises til dengældende lokalplan nr. 156. I denne er angivet 11-12 træer, hvoraf flere ikke eksisterer mere. Området indeholder 6-8 bevaringsværdige træer, de fleste i private haver indenfor område E. By- og Land-Sydfyn skal opfordre til at de pågældende træer, som ønskes bevaret, markeres præcist i lokalplanen. (De er ikke markeret på bilag 4 !) § 5, Terrænreguleringer.
Terrænforskellen mellem den nye bebyggelse og haverne tilknyttet de eksisterende boliger i Skattergade, kan ikke etableres niveaufrit, og projektet tager ikke højde for dette forhold. Der er 150-180 cm højdeforskel fra parkeringspladsen bag Skattergade 12 til den ’nyeadgangsvej’, og spørgsmålet er om det planlagte nye bygning på 1. etage måles fra det højeeller det lave terræn. I det hele taget er projektets angivelser af terræn-højder meget beskeden. Det er vanskeligt at vurdere bygningshøjder, når udgangspunktet ikke er angivet.

§ 7, Vej-, sti –og parkeringsforhold.
Det noteres, at det i pkt. 4 fastlægges at ’terrænparkering skal fremstå med et grønt præg’. På planen, kortbilag 4, er angivet meget store sammenhængende parkeringsbånd, som ikke efterlader megen plads til ’grønt’. Det foreslåes at ’det grønne præg’ illustreres som princip på kortbilaget. Det bemærkes at en max.-angivelse på evt. ramper på 100 promille overstiger BR’s angivelse af kravene vedr. tilgængelighed.

§ 9, Bebyggelsens omfang og placering.
I pkt. 2 står, ’at bebyggelsesprocenten i samtlige delområder ikke må overstige 110 %. Det passer ikke med, at den samlede bebyggelsesprocent for området som helhed, som joindeholder private parceller med væsentligt lavere bebyggelsesprocenter, tilsammen ikke må overstige 110 %. Hvad er gældende ?? I pkt. 3 står at udstrækningen af 4.etage (50% af etageareal), og at dette er vist på kortbilag 3. Det er det nu ikke, men det ses af principsnittene, bilag 5.

§ 10, Bebyggelsens ydre fremtræden.
Pkt. 5: I delområde A skal tage i princippet fremstå som ’flade tage’ som vist på bilag 5. Hvorfor det ? Det er fremmed for bymidten.
§ 11, Ubebyggede arealer.
’Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning mv. fremstå med et grønt helhedspræg med maximalt 40% befæstet og der må ikke opsættes hegn, stakitter mv. Det vil sige at 60% af de ubebyggede arealer skal være græs og plantninger. By- og Land-Sydfyn hilser det velkomment, at der således er sikret plads til egentlige grønneelementer, og ligeledes at en samlet haveplan for indretning af friarealerne skal indsendes tilgodkendelse. Det nævnes, at planen skal redegøre for beplantning, belægninger ogbelysning. Det anbefales at medtage koteringen, samt anlæg af legeområder.

Med venlig hilsen
Rudi Rusfort Kragh
Formand for bestyrelsen
Henrik Fog-Møller
Bestyrelsesmedlem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php