Hvad er en god og velfungerende detailhandel?

17. marts 2010(Foto: mitsvendborg.dk)

Af: CHRISTIAN DAN JENSEN
mitsvendborg@gmail.com

Hvad er en god og velfungerende detailhandel?

Det spørgsmål satte vi øverst på dagsordenen, da mitsvendborg.dk i en artikelserie i september 2009 forsøgte at belyse, hvilke parametre der skal være opfyldt for at sikre at Svendborgs detailhandel også i fremtiden vil kunne tiltrække kunder fra langt ud over kommunegrænsen. Samtidig gik vi “ind under huden” på detailhandelsorganisationerne i byen og satte fokus på, hvordan samspillet mellem organisationerne udgør en væsentlig rolle i at skabe de optimale rammer for såvel de handlende, som forretningslivet som en helhed.

I artiklen:
“Odense trækker flere detailkunder til” tog mitsvendborg.dk udgangspunkt i ”Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune 2008” og ”Detailhandelsanalyse Fyn 2008”, og i dem kan man bl.a. læse, at Svendborg skal lægge sig i selen for at klare den stigende konkurrence med Odense om detailkunderne.

Detailhandelsanalysen for Svendborg Kommune er en del af den fælles analyse af Detailhandlen på hele Fyn. Begge er fra 2008 og er udarbejdet af COWI A/S. Analyserne har til formål at bidrage med detaljeret og lokal viden om detailhandelsstrukturen, forholdet mellem detailhandlen i de større byer og behovet for nye arealer til butiksformål. Analyserne var tænkt som et værktøj i kommuneplanlægningen.
Der er flere ting som desværre peger i retning af, at detailhandlen i Svendborg bymidte i de kommende år vil få det sværere i konkurrencen med Odense. Paradoksalt nok kan motorvejen rent faktisk betyde, at kunderne forsvinder fra handlen i bymidten for istedet at kører de blot 20 minutter det tager til Odense og Rosengårdcentret, som med sine i dag 152 butikker på 96.000 m2 må betragtes som en svær konkurrent.
Detailhandelanalysen opstiller to fremtidsscenarier som fremhæver især; befolkningsudviklingen, udvikling i internethandel, detailhandlens udvikling i konkurrerende byer og udvikling i privatforbruget som afgørende faktorer. Svendborg kan drage fordel af en generel stigning i befolkningstilgangen på 150 flere indbyggere om året, og ifølge Danmarks Statistik vil denne stigning fortsætte. En stigning, der vil kunne give grundlag for vækst i detailhandlen.
Det ser nu heller ikke så sort ud som man kunne frygte. Tal fra rapporten viser, at både inden for dagligvarer og øvrige udvalgsvarer trækker butikkerne i Svendborg Kommune kunder til udefra. Med en samlet detailomsætning i Svendborg Kommune på 2,8 mia. kr. tegner detailhandlen i Svendborg sig for 12% af den samlede omsætning inden for både dagligvare- og udvalgshandel på Fyn, og da indbyggerne i Svendborg Kommune ligeledes udgør 12% af den samlede fynske befolkning, må det betragtes som et positivt signal om, at vi rent faktisk klarer os rimeligt godt.
Dækningsgraden – forholdet mellem indbyggernes forbrug og omsætningen i detailhandlen fortæller ifølge rapporten, at både inden for dagligvarer og øvrige udvalgsvarer trækker butikkerne i Svendborg Kommune kunder til udefra. Men når det gælder beklædning og boligudstyr, bliver der omsat mindre i butikkerne i Svendborg Kommune, end det borgerne reelt forbruger.
Den samlede dækningsgrad på 102 viser, at den samlede detailomsætning i Svendborg Kommune fortsat er større end indbyggernes skønnede forbrug, og at Svendborg fortsat har held med at trække detailkunder til uden for byens grænser. Men det går desværre den forkerte vej. Konkurrencen fra Odense bliver stadig større, og med eksempelvis nemme – og gratis parkeringsforhold lige ved døren til Rosengårdscentret, vælger mange at gøre deres indkøb her.


Skal Svendborgs detailhandel også i fremtiden betegnes som attraktiv, er parkeringsmuligheder og indbydende bymiljø altafgørende. Det mener foreningen Erhvervsforum Svendborg.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Erhvervsdebat på bloggen
I artiklen
“Svendborg har brug for samling” fik mitsvendborg.dk for alvor sat gang i debatten om detailhandlens udviklingsmuligheder i Svendborg bymidte. I et interview med
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, næstformand i den erhvervspolitiske forening Erhvervsforum Svendborg, blev det gjort helt klart hvad der for alvor skal til, for at Svendborg også i fremtiden kan tiltrække kunder til byens butikker. Det handler om samling af tropperne. For plejer hver part – detailhandel, industri, øvrige erhvervsvirksomheder og turisme udelukkende deres egne interesser, så opnår man kun en ting. Absolut ingenting.
Derfor opfordrer Erhvervsforum Svendborg i artiklen på bloggen til samling.

– Svendborg har i den grad brug for samling. For i øjeblikket har vi en situation, hvor der alene på detailområdet i Svendborg by er 3 foreninger; Shopping Svendborg, Erhvervsforum Svendborg og en centerforening i Bycentret, og så mange aktører gør, at tingene simpelthen bliver ikke operationelle, siger Hans Ulrik Schaffalitzky.
Set fra hans stol som næstformand i Erhvervsforum Svendborg er der kun en vej, hvis der for alvor skal ske noget i Svendborg.

– Vi må få skabt en fælles paraplyorganisation, som kan agere professionelt, sørge for enighed og fælles holdninger blandt de mange aktører, så vi på den måde kan matche den store kommunale administration på en kvalificeret måde og sammen få udviklet Svendborg, siger han.
At samle de organisationer, der har med detailhandel er ikke nok. Alle skal med. For ellers sker der fortsat ingenting.
Men heri mødes modstand. Ikke alle mener, at en sådan model nødvendigvis vil fremme udviklingsmulighederne for detailhandlen. Varehuschef i Føtex og formand for Turistforeningen for Sydfyn Allan Mariager udtaler i artiklen “Havn og by skal kobles sammen”, at han ikke mener turismen vil få bedre betingelser af at være samlet i et fælles Erhvervenes Hus i Svendborg.

– I Svendborg er både turisme og handel stærke selvstændige områder, og når man slår noget sammen, er det tit sådan, at en af parterne løber med førertrøjen, så vi mener ikke, at turismen vil blive varetaget bedre i et fælles hus. Siger Allan Mariager til mitsvendborg.dk
Én ting er de to dog enige om: Svendborg mangler flere og bedre parkeringsfaciliteter i bymidten. Og de bakkes op af formand for detailhandelsforeningen i Svendborg Shopping Svendborg Kim Dennig. I den 3.artikel om detailhandlen på mitsvendborg.dk: “Politikerne skal tænke visionært”, langer han kraftigt ud efter lokalpolitikerne, som han mener mangler handlekraft i forhold til at turde føre store tanker om byens udvikling ud i livet.

– Lokalpolitikerne er det største problem for byens og detailhandlens udvikling. De er søde og rare mennesker, men de er meget lidt innovative, de lytter helst ikke, og så mangler de handlingens kraft, mener Kim Dennig. Han peger på Kolding, hvor byens politikere ønsker et outlet-center i byen, og så forfølger de simpelthen tanken igennem ændring af lokalplaner og andre ting, indtil ideen er ført ud i livet.

– Jeg er imponeret over viljefastheden i Kolding, men kig på Svendborg og se f.eks. på spørgsmålet om parkering. Det har man talt om siden 1970’erne, siger Kim Dennig.
 

I den sidste erhvervsartikel på bloggen i serien om detailhandlen satte vi fokus på “den levende bymidte”. Dette med artiklen En attraktiv bymidte er altafgørende hvor vi interviewede daværende formand for Udvalget for Kultur, Planlægning og Erhverv Morten S. Petersen (V). Ifølge ham var der to afgørende parametre for at vi kan stå os i konkurrencen med Odense: 1) Hvordan vi får sammenkoblet havn og bymidte? 2) Hvor skal bilerne holde? Morten S. Petersen udtalt i artiklen således:

 
– Der skal så hurtigt som muligt sættes punktum for den mangeårige parkeringsdiskussion med etablering af et parkeringshus i Voldgade. En parkeringshusløsning her er en god placering, fordi det ligger centralt i bymidten og samtidig er Voldgade kendt i forvejen i forhold til parkering, siger han.


Parkeringsproblematikken i bymidten har tidligere været et omdrejningspunkt i debatten her på mitsvendborg.dk. Læs alle relaterede artikler her


Man kan spørge om kommunens skrantende økonomi overhovedet har råd til at etablere p-huse i midtbyen netop nu, men ser man på detailhandlens stadig stigende konkurrenceudfordringer må vi spørge os selv, om vi overhovedet har råd til at lade være!
Spørgsmålet hænger stadig i luften – og debatten fortsætter ufortrødent.

Læs meget mere mitsvendborg.dk erhvervsstof


Uddrag af kommentarer fra læserne til artikelserien om detailhandlen:

Alle byhistorikere som f.eks. Hugo Mathiesen peger på torvet som en kødstads “hjerte” og “lunger”. Det er her pulsslagene er størst, så hvis torvet bliver lagt “øde” svarer det jo nærmest til at man bortoperer byens vigtigste “organer”.Svendborg torv har i alt fald rødder tilbage til 1527, så tænk jer nu om, inden I omskaber byen til tom arkitektonisk kulisse, hvor ingen gider komme.
(Hans Nørgaard)


– Det er med stor interesse jeg til morgen læste Hans Ulrik Schaffalitzkys (HUS)indlæg – Svendborg har brug for samling. Jeg vil så tilføje og en bredere dialog med byrådet. Skulle det komme bag på nogle erhvervsfolk og handlende, at jeg er fuldstændig enig i Erhvervforum svendborgs målsætninger – som anført i artiklen – skal det bare præciseres, at disse målsætninger også dækker mine synspunkter. Jeg kunne komme flere på, men det er måske her der er brug for en bredere dialog.Vi har i rigtig mange år været hæmmet af en diskussion om parkering i vore by, i stedet for at debatere udvikling af vores bymidte. Jeg har ikke på noget tidspunkt anfægtiget at biler er en del af vores nuværende kultur og trafikvaner, men har været talsmand for, at en mere atraktiv bymidte – som HUS peger på
– vil være afgørende for, om befolkningen fra store dele af Fyn fortsat vil besøge Svendborg som handlesby. (se:
www.sf-svendborg.dk, fra bilby til gåby).
Når der af andre tales om frygten for at lægge Torvet øge (jeg tolker, ved at fjerne bilerne), så er det udtryk for manglende viden. Når jeg besøger pladser i andre større købstæder, så er det ikke lige det der kendetegner pladser der er indrettet til mennesker. Men også her venter en diskussion, ikke om Torvet skal være bilfrit, men hvordan, og hvordan Torvet skal indrettes. Er det et torv med tid til ro, fordybelse, kulturelle oplevelser, cafeliv, eller er det et mere levende rum med sundheden i centrum, bevægelse, leg for alle aldersgrupper. Eller er det en blanding af begge dele. Den debat kunne være interessant, den dialog ville være konstruktiv. Parkeringsdebatten har derimod bremset al udvikling, og det kan ingen være interesseret i!Til slut kan jeg ikke undlade at kommentere på HUS tanker vedrørende et bedre sammenhold, en fælles organisation. Hvor ville det ha´været flot, hvis et samlet erhverv kunne ha´markedesført Svendborg da motorvejen åbnede. Hvor var den fælles kampange målrettet hele Fyn i TV blokke, i aviser, på radio m.v. (jeg skal undlade at skrive noget om julebelysning). Det er her detailhandel taber indenfor få år, hvis man ikke forstår at bruge de kræfter der ligger i fællesskabet.
Kan vi så få den debat!
(Bruno Hansen, SF-Svendborg)


– Spændende debat. Personligt kører jeg ikke til andre byer for at shoppe. Det gider jeg simpelthen ikke… Måske til jul…? Rosengårdscenteret var en mulighed, men ikke noget jeg er stolt af. Men, jeg har været i Fredericia for at gå i teateret, i Odense og København til koncert, festival i Århus og sidst en gåtur ved vandet i Hjerting (Esbjerg). I kan nok høre at jeg satser på oplevelsen og det er der jo ikke penge i…. Eller er der?
(Mads Andersen Wellejus)


– Ja, der skal da helst være gang i centrums-forretningerne også til hverdag, så de kan overleve. Men der er flere ting som kan modarbejde; og ja selvfølgelig kan det manglende sammenhold mellem butikkerne nævnes en årsag. Men når der ikke er fælles åbningstider, er det måske fordi der er (mindre) forretninger, for hvem det er ren tilsætning hvis de skal have åbent 1 eller 2 timer længere?Julebelysningen er en ting som også nævnes igen – eller udtrykkeligt ikke nævnes – men hvis butikkerne i storcentret; ved Ole Rømersvej/Johs. Jørgensens vej og ved Ørbækvej er med i Shopping Svendborg, hvor meget er det lige de får ud af julelysene inde i byen – de skal jo have deres egen juleudsmykning også. Er der nogen brugbare målinger på, at det hyggelige julelys i centrum lokker udenbys kunder til som så også kommer hos dem i periferien? For det er jo kold “business” det her drejer sig om.
(Er der ikke noget om, at bycentret inde i byen (helst) ikke er med heller?)
Biler og især torvet vendes igen og igen. Der er folk der ikke kan gå langt, og så er der folk der ikke vil gå langt. Men der er ikke langt til nogen af de steder hvor der i dag er parkering i centrum og de steder der er på tale som udvidet parkering. Værre er det helt sikkert med betalt parkering i forhold til gratis parkering ved centrene i vestre bydel.
Politikerne gør det så ikke meget bedre ved at ville åbne for ekstra spredning af handlen – væk fra bymidten ved at tillade nye butikker ved SG Hallen (som én debatør har på siden har fremhævet giver det iøvrigt problemer for Svendborgs største afstemningsted, men det kan selvfølgelig ikke tvinge fonden bag SG-H til ikke at flytte) men nu ligger det måske pludselig ikke ret langt væk fra centrum! – selv om det er langt når man taler parkering!
Har jeg ideer til en mulig løsning? Nej, det tror jeg ikke; men måske vil det være nemmere for “handels-foreningerne” med undergrupper der er knyttet sammen af geografisk placering og prøver at finde fodslag dér; samt at politikerne prøver at styre udviklingen af handels-centrer som de giver udtryk for at de vil, når der ikke står en eller flere konkrete kæder som vil bygge præcis hvor De selv vil?
(O.H.)


– Hvor er det herligt med disse erhvervshistorier her på siden. Det har været en mangelvare (og er stadig), at den øvrige presse bevæger sig en smule ud der hvor det virkelige liv foregår. Jo, vi har da en bred dækning af kriminalstoffet på hele Fyn, og der gives da også masser af spalteplads når kongehuset gæster øen. Men godt erhvervsstof, det er småt med det. Godt MitSvendborg.dk kan levere varen.
Fortsæt endelig den gode linie.

(Knud Erik Rasmussen)


– Skal samfundet liberaliseres i stumper og stykker?En yderst fornuftig og nødvendig reguleringslov har i lang tid været under kraftig beskydning fra regeringen og Dansk Folkeparti. De ønsker at lukkeloven totalt skal liberaliseres, læs afskaffes, så de store kapitalkæder kan sætte sig på hele detail- og dagligvarehandlen i Danmark.VKO´s holdning er, at åbningstider nu kun skal være et forhold mellem forbrugeren og forretningsindehaveren. Lukkeloven skal derfor ændres til en helligdagslovgivning, som betyder at butikscentre skal holde lukket 13 helligdage om året, og dagligvarebutikker med en omsætning på under 25 millioner vil kunne holde åbent alle årets dage.Som loven og reglerne er i dag, kan alle butikker – uanset størrelse – holde åbent mere end 135 timer hver uge!!!Vil VKO være garant for, at butiksansatte bliver tilbudt børnepasning fra klokken 06 til klokken 22 alle årets dage?Vil VKO være garant for, at alle specialbutikker med få ansatte, bliver kompenseret med arbejdskraft og lønrefusion fra staten?Har VKO glemt, at vores varierede udbud af dagligvare- og specialbutikker, også i de mindre nærsamfund, især skyldes, at loven hidtil har lagt butiksåbningstiderne i faste rammer.Det charmerende særpræg, som vi oplever i mange af vore købstæder på Fyn, afspejler ikke mindst variationen og mangfoldigheden i specialbutikkerne. Dette butiksmiljø vil stille og roligt gå butiksdøden i møde, hvis den nye helligdagslovgivning bliver vedtaget – Gud forbyde det!Jeg frygter en situation, hvor unge som ældre, børnefamilier, ansatte som indehavere, bliver ofre for en beslutning, som er drevet af ideologi frem for sund fornuft. Jeg frygter, at der presses urimelige arbejdstider ned over hovedet på de butiksansatte, så de reelt presses væk fra det fag, som de brænder for.Jeg ønsker fortsat at blive betjent af faglært butikspersonale. Det gør regeringen og Dansk Folkeparti åbenbart ikke, for der skal fortsat bringes ofre til liberalismens hellige alter!
Niels Christian Nielsen
Folketingskandidat (S), Fyn
Mellemvej 10
5700 Svendborg


Frederiksøen og havnen.– En velfungerende og aktiv bydel bør også indeholde boliger. Hvis man skiller boliger og erhverv ad, bliver resultatet ofte lidt fattigt, tag feks. Kalvebod brygge i København hvor bygningerne og derved en stor del af havnen henligger i mørke efter kl. 18. Boliger skaber liv også efter arbejdstid og er en vigtig brik i en aktiv og velfungerende bydel.
Problemet med boligerne er selvfølgelig at havnens gamle fastliggere som træskibsværftet og andre er bange for at de nye boligejere over tid vil fremkomme med så mange klager at det betyder at de skal flytte. Omvendt er der efterhånden forholdsvis få deciderede havnerelaterede firmaer tilbage, og det er vel ikke rimeligt at de alene skal udstikke kursen, det må være muligt at skabe en bydel som blander bolig og erhverv.
I stedet for at argumentere for enten eller, bør det være et sted, hvor der ikke bare er mere af det samme som man finder alle andre steder, et sted hvor man tør at turde, at gøre tingende anderledes og derved går foran og forhåbentligt ender op med en unik havn.En type havn hvor der er plads til alle, ikke kun til boliger eller kun til domiciler og butikker.
Hvis man forestiller sig en cittaslowbydel med hvor Frederiksøen og havnen består af et miks af offentlige bygninger, boliger og erhverv hvor de eksklusive boliger og kontorer placeres i de øverste lag i et prisleje som muliggør en meget billig husleje i stueplan hvor der pludselig bliver plads til de små kunsthåndværker med åbne værksteder, iværksættere med skæve ideer som typisk ikke har råd til huslejen i vores gågader hvor de mindre og spændende butikker efterhånden forsvinder til fordel for kædebutikkerne som er i en hver gågade over hele landet. Denne blanding af byens klassiske gågade med en type butikker og havnens mindre ”skæve” butikker og udøvende kunsthåndværkere betyder at man ikke trækker handlen ud af bymidten men at de tværtimod supplerer hinanden i kraft af deres forskelligheder og vil forhåbentligt medføre en øget handel.

(Steen Hjorslev)


Et svar til Hvad er en god og velfungerende detailhandel?

 1. Mette Thillerup
  17. marts 2010 at 09:54

  VISIONER!!!! Hvis der er noget der mangler her i Svendborg, så er det sgu (undskyld) visioner.
  Diskussionen handler jo ikke om, om der skal være et parkeringshus i den ene gade frem for den anden, men det drejer sig om HVAD ER DET FOR EN BY VI ØNSKER? Hvad er “det gode liv” i Svendborg?
  Odense er igang med en storstilet plan, der skal hamre byens ry som cykelby fast med syvtommersøm. Store befærdede veje lukkes og trakikken skal ledes uden om byen – det påvirker rigtig, rigtig mange mennesker (vælgere), men gennem en høj grad af borgerinddragelse, og viljefaste politikere, er det lykkedes at få en FÆLLES vision om hvordan Odense skal udvikle sig – om hvordan vi skaber det gode liv i Odense. Og det drejer sig om mennesker – om plads til liv, leg og aktiviteter.
  Vi bryster os i Svendborg af at være CITASLOW by ….. øøøhhh, hvor skinner det igennem henne i denne debat? Hvis det ikke skal være en farce, som står med småt i turistbrochuren, så skal det tænkes ind i ALT hvad vi laver i denne by – og jeg er da ikke i tvivl om, at det gode liv ikke er en p-plads i midtbyen! Citaslow er jo ikke stilstand og museumstempo – det er innovation, driftigt erhverv og pulserende liv – med grønne områder hvor der er plads til leg og liv, gode cykle forhold osv. Vi skal ikke konkurrere med Odense – det er Rosengårdscentret og Ikea alt for store og veletablerede til – nej, vi skal tilbyde noget andet, noget bedre, noget autentisk. Vi har havnen, naturen, de gamle købsstadsbygninger og med en øget bosætning, vil der være økonomi til flere kulturelle tilbud til både børn, voksne og turister. Og hvis vi også snart får en nationalpark, så kan vi for alvor bygge en helhed sammen, som også vil lokke folk til byen – muligvis i første omgang som turister, men også som mulige nye borgere der søger det gode liv, som innovative virksomhedsdrivende og kreative iværksættere.

  Prøv nu at ta helikopterblikket på – se byen oppefra, udefra, og ikke kun den del der er foran din skosnude. Hvilken by vil vi skabe, hvilket liv?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php