123 search results for "B og land- Sydfyn"

Borgmesteren som oplægsholder på By og Land- Sydfyns generalforsamling

14. april 2010


Borgmester Curt Sørensen taler om kvaliteterne og potentialerne i bygnings- og landskabskulturen i Svendborg, på By og Lands generalforsamling d. 15. april.

www.byogland-sydfyn.dk

Generalforsamling i By og Land- Sydfyn med efterfølgende debatoplæg.

Årets oplægsholder til debatten efter generalforsamlingen er borgmester Curt Sørensen. Der er fri entre og dørerne er også åbne for ikke medlemmer af foreningen, oplyser formanden Rudi Rusfort Kragh. Det foregår på Svendborg Gymnasium, kl. 19.00, torsdag d. 15. april.
 
Blandt de emner der kan tænkes at blive drøftet er:
– tankefuld, er projektet påvirket af lavkonjunkturen?
– Frederiksøen, får vi en masterplan?
– torvet og p-huse, hvordan får vi en bedre by?
– Arkitekturprisen, hvilken fremtid har den?
– kulturarven i det åbne land, hvordan sikre vi den?
– byfornyelse af landsbyerne, hvordan bliver de pænere?
– nedrivning af faldefærdige bygninger, hvordan slipper vi af med dem?
– samarbejdet mellem kommunen, erhvervslivet og de folkelige organisationer, hvad gør vi? 

Det er efterhånden en lang tradition med offentlig debat efter generalforsamlingen, hvor aktuelle temaer debatteres eller nye folk på den politiske scene er med til at sætte dagsorden.
Læs mereKommentarer: 2 kommentarer

By og Land- Sydfyn giver både ris og ros i høringssvar om Silvangrunden

28. maj 2009

 
Foreningen By og land- Sydfyn stiller sig kritisk i deres høringssvar til Lokalplan 517 om kommunens hyppige brug af kommuneplantillæg i forhold til forhøjelser af bebyggelsesprocenter. Lokalplanforslag 517 omhandler boligbebyggelse på Silvangrunden i bymidten.
Modellen på billedet er med enkelte ændringer det der ligger som udgangspunkt for høringen.

Download By og Land- Sydfyns høringssvar
Formand:

Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, 5762 Vester Skerninge. Telefon 62 24 48 98
Formanden@byogland-sydfyn.d
k

Høringssvar vedr. lokalplan nr. 517 og Kommunetillæg nr. 5.19 for bolig- og erhvervsområde ved Korsgade i Svendborg

Bebyggelsestæthed
Lokalplanforslaget er, som det ofte ses, ledsaget af et kommuneplantillæg, hvis enesteformål er at hæve bebyggelsesprocenten fra 75 til 110. Der er ikke fremført argumenter fornoget sådant, og By- og Land-Sydfyn gør indsigelse mod denne forøgelse, som opfattes somret omfattende.Den eneste tænkelige grund til at tilsidesætte den gældende kommuneplan på dette områdemå være et generelt ønske om at kunne bygge højere og tættere i Svendborg bymidte end dettidligere har været opfattet ønskeligt. By og Land-Sydfyn savner en generel debat om berettigelseni en sådan holdning, og mener ikke at de senere lokalplanforslag, således som det ses –mere som en regel end som en undtagelse, uden videre og uargumenteret kan øgebebyggelsestætheden ud over hvad der er kommuneplanmæssigt fastlagt.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn gør indsigelse med nedrivning af bevaringsværdige ejendomme i Vestergade

25. maj 2009


Foreningen By og Land- Sydfyn gør indsigelse mod nedrivning af to bevaringsværdige ejendomme i Vestergade 24 og 26, som følge af lokalplanforslag 5.21 og kommuneplantillæg 5.22, omhandlende en udvidelse af Svendborg Bycenter og Retten i Svendborg.
(Foto: mitsvendborg.dk)

Download By og Land- Sydfyns udtalelse


Formand for By og Land- Sydfyn, Rudi Rusfort Kragh skriver på vegne af bestyrelsen:

I Svendborg Kommunes vedtagne arkitekturpolitik står der i afsnittet ”Bymidten” side 10 (citat): – Vi vil bevare og forny byen, så de historiske og arkitektoniske kvaliteter fastholdes og styrkes og fremhæve de topografisk og historisk betingede store træk og linier, der tegner byens mønster og profil.
Endvidere står der i afsnittet ”Kommunen som støttegiver” side 14, at kommunen vil (citat): Sikre, at byfornyelsesprojekter gennemføres med respekt for det enkelte områdes kvaliteter, samt at det visuelle og funktionelle miljø forstærkes. 

Bestyrelsen i By og Land- Sydfyn er derfor meget uforstående for hvordan Svendborg Kommune kan forene disse tekster i kommunens arkitekturpolitik, med redegørelsen i forslag til lokalplan, kommuneplantillæg 5.21 og 5.22, hvori der fremsættes forslag om nedrivning af to ejendomme, vurderet som højt bevaringsværdige, henholdsvis Vestergade 24 (opført 1850) og nr. 26 (opført 1880) 

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn hilser Masterplan for Tankefuld velkommen

3. marts 2009


www.byogland-sydfyn.dk
Download i pdf.: Høringssvar BL-S til Masterplan Tankefuld

Projektet for bydelen Tankefuld indledtes for flere år siden med nogle overordnede visioner, som var grundlæggende for dette meget store byudviklingsområde.
 

Det er blevet debatteret og diskuteret ved mange møder og høringsprocesser, således som vi har tradition for på disse kanter. Som også anbefalet fra By og Land-Sydfyn (BL-S), afholdtes en arkitektkonkurrence i flere tempi, som gav mange gode indspark til løsning af opgaven. På baggrund af vinderforslaget, som blev offentliggjort i marts. 2008, er der nu udarbejdet en ’Masterplan’.
 

Tankefuld-projektet er i store træk løbende under udviklingen blevet positivt modtaget. Der kan være lidt diskussion om vejplacering, bygningshøjder, indpasning af den ene eller anden særinteresse mm., men grundholdningerne i projektet – og muligheder for en realisation – bliver ikke debatteret særligt. 

BL-S er enige i de grundlæggende tanker og visioner, og vil omhyggeligt, ihærdigt og med stor interesse følge den videre udvikling. 
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn bakker op om parkeringshus i Dronningemaen

15. februar 2009


Ifølge en analyse udarbejdet for Svendborg Komune om placering og indpasning af parkeringshuse i Svendborg midtby, vurderes et nyt P-hus i Dronningemaen/Skolegade som den bedst egnede placering. Et nyt parkeringshus placeret i Voldgade er ifølge analyse mindre egnet.
(Illustration fra: “Byarkitektonisk vurdering af indpasning af parkeringshuse i Svendborg”)

Få mere baggrundsviden om emnet her:

Byarkitektonisk vurdering af indpasning af parkeringshuse i Svendborg
Fokus på bilerne i midtbyen

mitsvendborg.dk har tidligere dannet ramme i debatten om placering af parkeringshuse i Svendborg midtby. På baggrund af den seneste udvikling i sagen, har mitsvendborg.dk modtaget en udtalelse fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn som tidligere har markeret sig markant i den offentlige debat i forhold til de byarkitektoniske og rumlige kvaliteter.
Klik her og læs foreningens udtalelse tilbage i januar 2007 vedr. p-pladser i Svendborg midtby, og læs herunder By og Land- Sydfyns seneste udtalelse. 

Parkeringshus i Dronningemaen.
 
Fyns Amts Avis bragte 3. februar en artikel af Ole Kølster som mikrofonholder for 2 repræsentanter for handelstanden i Svendborg. Meningen var at give medløb til Morten Sol Petersens (V) forslag om at forlade de vedtagne planer om P-hus i Dronningemaen og i stedet lade private bygge i Voldgaden. 
Læs mereKommentarer: 10 kommentarer

By og Land- Sydfyn gør indsigelse mod udvidelsen af Lystbådehavnen

15. august 2008

Download lokalplanforslag
Download Miljøvurdering

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn skriver indsigelse til lokalplanforslag 513 og kommuneplantillæg 5.12. omhandlende udvidelsen af Svendborg Lystbådehavn.
By og Land- Sydfyn opfordrer nu med en skriftlig indsigelse, Svendborg Byråd til at tænke sig om en ekstra gang, inden planerne om den massive udvidelse af den runde lystbådehavn gennemføres.
Foreningen henviser bl.a. til Regionplan 2005 hvor den runde lystbådehavn fremhæves som værende bevaringsværdig, og at området kræver særlig hensynstagen. By og Land- Sydfyn påpeger, at de nye forslag ikke lever op til dette. Med en fordobling af lystbådehavnens nuværende areal, beskriver foreningen planerne som værende et massivt angreb på kysten med dens karakteristiske villabebyggelser fra begyndelsen af det forrige århundrede, og på det kystkulturmiljø som den runde havn fra 1935 udgør.
By og Land- Sydfyn udtrykker også skepsis over den trafikale forøgelse i lokalområdet, som udvidelsen vil medføre, med fysisk og visuel forurening som konsekvens.

Læs By og Land- Sydfyns indsigelse her

Christian Dan Jensen
mitsvendborg@gmail.comKommentarer: Ingen kommentarer endnu

By og Land- Sydfyn lægger op til højhuspolitik

4. april 2008


I 2005 fik By og Land- Sydfyn indskrevet arkitekturpolitik som et mål i kommuneplanen for Svendborg Kommune.
Foreningen er i dag repræsenteret i en nedsat referencegruppe under Udvalget for Miljø- og Teknik som arbejder med en konkretisering af en arkitekturpolitik.
Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

En håndsrækning til boligejere fra By og Land Sydfyn

4. september 2017

Formand for By og Land- Sydfyn Rudi Rusfort Kragh er klar med en ny bog til boligejere i særligt udvalgte i Svendborg Kommune.
(Foto: mitsvendborg.dk) 

Download bogen: Villaer og stuehuse i Svendborg Kommune

 

AF CHRISTIAN DAN JENSEN

 

Hovedparten af husene i Svendborg Kommune er opført for over 50 år siden, og udgør en del af kulturhistorien i kommunen. Mange af disse huse står der bare, og der har altid boet mennesker i dem. Ved deres blotte tilstedeværelse er de fysiske elementer, der fortæller om andre perioder, udstiller at man byggede huse på andre måder, end man gør i dag.

Foreningen By og Land Sydfyn har selv påtaget sig opgaven, at fortælle boligejerne i Svendborg Kommune, at de bor i noget ganske enestående, som det er værd at passe på.

Vi har spurgt formanden, Rudi Rusfort Kragh, hvad projektet handler om?
– Mange af disse ældre huse indeholder en meget stor fortællerværdi, som både er med til at give det enkelte hus værdi, men som også er med til at give identitet til det område, huset ligger i. Det vil vi gerne hjælpe husejerne med at sætte lys på.

Læs mereKommentarer: Ingen kommentarer endnu

Akutgruppe Sydfyn indtog Svendborg Teater

17. januar 2009


440 specielt indbudte gæster fyldte torsdag aften Svendborg Teater til godt 3 timers
underholdning til støtte for den lukningstruede akutmodtagelse på Svendborg sygehus.

Den 28. januar stævner Caroline S. ud med kurs mod hovedstaden. Ombord er akutgruppen, og med som last er de mange postkort, som med folks underskrift, støtter op om at bevare akutfunktionen på Svendborg sygehus. Postkortene skal personligt afleveres til folketingets sundhedsudvalg, og dette som endnu et meget tydeligt signal om, at vi her på Sydfyn ikke accepterer Erik Juhl – udvalgets anbefaling til regionspolitikerne om at nedlægge akutfunktionen på Svendborg sygehus.
Som den sidste i en række af aktiviteter arrangeret af Akutgruppe Sydfyn var Svendborg Teater torsdag aften rammen om en koncert med Sydfynske kunstnere som gratis sørgede for underholdningen for de 440 indbudte gæster, som alle havde bidraget på den ene eller anden måde i arbejdet med synliggørelsen af behovet for akutfunktionen på Svendborg sygehus.

mitsvendborg.dk bringer her en billedserie af aftenen på Svendborg Teater. Læs mereKommentarer: 2 kommentarer

En stille nekrolog

2. januar 2020

mitsvendborg.dk nåede i over 10 år at være en del af medielandskabet på Sydfyn. Men nu er den epoke over. Som jeg husker det, startede projektet over en kop kaffe med et ønske, at der manglede et medie der kunne fortælle om at det positive der sker på Sydfyn.

 

AF RUDI RUSFORT KRAGH, FMD. BY OG LAND- SYDFYN

 

Vi var et sammenrend af personer der, i vores optik, var frustreret over mediernes forkerte fokus, når der skulle sælges sydfynske nyheder. Alt for meget handlede om at finde fem fejl, søge efter ulykker og tale Sydfyn ned. Der manglede et medie, der faktisk fortalte at samfundet er godt, at det virker og at svendborgenserne generelt er glade og tilfredse.

Christian Dan Jensen tog handsken op – og etablere mitsvendborg.dk med afsæt i at mennesker gerne vil det gode, gerne vil arbejde for hinanden og at glæden smitter. mitsvendborg.dk skulle bestå af positive og konstruktive historier. Men det skulle også være et debatforum, for dem som ville bringe konstruktive tiltag til torvs. Fokus var, at debatten skulle være til gavn for fællesskabet og Sydfyn. Det medie blev mitsvendborg.dk.

Læs mereKommentarer: 1 kommentar

Lokale annoncer


NU i byens gårdbutik.
Find os også på Facebook

Kontorfællesskab og mødebooking

Links

Lokale nyheder

  - Få Dit arrangement med

Svendborg RabbitsBlogroll

Artikler og nyheder inden for it

Prøv energiberegneren:


Arkiver

css.php